svenska

Som barnskötare är din uppgift att förse ditt barn med ett säkert och stimulerande boende i förskolan. I din roll är du ansvarig gentemot ditt barn hela dagen. I rollen som föräldraskap ingår att ge mycket praktisk hjälp till barnet. Detta kan inkludera språkträning, berättelse, matning och byte av blöjor. (Källförteckning: Arbetsförmedling, Så blir du barnskötare, Page 1:a, https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/barnskotare-11057). Förskole utbildningen bör lägga grunden för livslångt lärande. Det ska vara roligt, säkert och lärorikt för alla barn. Utbildning bör baseras på en helhetssyn på barn och deras behov, där vård, utveckling och lärande är en helhet. Genom att arbeta med familjer kommer förskolorna att främja barns tillväxt till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsfulla människor och medlemmar i samhället. Utbildning inkluderar undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barn med kursmål som utgångspunkt och riktning, och fokuserar på barns utveckling och lärande. Eftersom barns tillväxt och inlärning pågår bör undervisningen baseras på planer eller spontant innehåll. Förskollärare bör vara ansvariga för undervisningsinnehållet i undervisningen och målet att främja barns tillväxt och lärande. Därför har förskolelärare ett särskilt ansvar i den utbildning som gemensamt bedrivs av arbetsgruppen. I undervisningen deltar andra också i arbetsgrupper, till exempel barnvakter, för att främja barns utveckling och lärande. Förskolan bör vara ett livligt socialt samhälle som ger både en känsla av trygghet och lärande. Barn skapar kontext och mening baserat på deras erfarenhet och sätt att tänka. Därför bör de hos förskolebarn respektera sina människor och hur de tänker och förstår sina omgivningar. Alla som arbetar i förskolan bör ge varje barn förutsättningar att utveckla självförtroende och självförtroende. De bör uppmuntra barns nyfikenhet, kreativitet och intresse. Rätten till barns fysiska och fysiska säkerhet bör också respekteras. Detta gäller särskilt rutinmässiga vård- och dokumentationsfrågor. Förskole utbildning bör planeras och genomföras på ett sätt som främjar barnens tillväxt, hälsa och välbefinnande. Förskolan bör ge barnen en god miljö och en balanserad dygnsrytm, vila och aktiviteter för att passa deras behov och vistelsens längd. Alla barn ska kunna få tillgång till miljön och inspirera dem till att interagera och utforska omvärlden och stödja barns utveckling, lärande, lek och kommunikation. Förskolemiljön bör ge alla barn aktiviteter i olika sammanhang. Många val ger fler förutsättningar för barn att utöka sin leksill och aktivitetsalternativ. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan ska ge barn (oavsett kön) möjlighet att utöka sin erfarenhet och lära känna dem. Förskolemiljön bör inspirera och utmana barn att utöka sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotyper. Förskolan bör arbeta med bostaden för att ge barnet möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. Förskolor bör förtydliga målen för utbildning för barn och deras vårdnadshavare. Detta är en förutsättning för deras förmåga att påverka och förstå förskole uppgifter. Det är viktigt att alla i arbetsteamet har förmågan att förstå och interagera med barn och bygga förtroendeförhållanden med familjen för att göra förskole tiden positiv för barn. (Källförteckning: Skolverket, Läroplan för förskolan, Page1:a. https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan). Handhygien för förskolan: Tvätta händerna (personal och barn) när du byter blöjor och stannar utomhus, och använd handrensningsmedel och pappershanddukar för att undvika att bära smycken på dina händer. Skölj händerna med vatten, ta tvål och tvätta alla fingrar med tvål i cirka 15 sekunder. Skölj tvålen. Torka händerna ordentligt med papper. Dina händer ska vara helt torra! När du har rört på kroppsvätskor (till exempel bälten, kräkningar urin och blod), gnugga händerna. För toaletter med märkbar ren och torr hud: hjälp barnen att tvätta händerna och låt barnen kasta om det behövs - använd engångshandskar.( Källförteckning: Sara Eweson och Stina Zegarra Willquist, Grundläggande vård och omsorg, Page 145-157. Ing-Marie Einemo, Hygienrutiner i förskolan, Page1:a. https://plus.rjl.se/info_files/infosida39273/Hygien_i_forskolan_hygienombud_20171208.pdf) Förskolan ansvarar för att skapa en tillgänglig, jämlik utbildning där vård, utveckling och lärande är en helhet. Barns hälsa är en viktig del i att ta bort lärande och utvecklingsbarriärer för varje barn. Inom barn- och studenthälsosektorn arbetar förskolepsykologer och tal och specialpedagoger tidigt och riktade i förskoleklasserna. Syftet med detta arbete är att arbeta med lärare för att bygga lösningar fokuserade på barns förmågor, motivation och resurser. Barn och studenthälsaavdelningen arbetar på uppdragsgivarens räkning och bidrar till företagets kvalitetssäkring när man arbetar med barn som behöver specialstöd. ( Källförteckning: Sigtuna Kommun, Barnhälsa i förskolan, Page 1:a. https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/barn-och-elevhalsa-sarskilt-stod/barnhalsa-i-forskolan.html). Barnskötare i förskolor är mycket viktig. För att säkerställa dagens vårdgivares kapacitet när de rekryterar fler behov i framtiden måste arbetsgivarna se till att yrket blir mer attraktivt. Professionell expertis måste belönas genom långsiktig anställning och bättre villkor. Att skydda arbetet blir ett drömjobb, men lösningen är där. Det har precis börjat.( Källförteckning: Kommunal, Barnskötare – ett framtida drömjobb? Page1:a. https://www.kommunal.se/nyhet/barnskotare-ett-framtida-dromjobb).

kinesiska

作为保姆,您的工作是为孩子提供学前班安全且刺激的住房。在您的角色中,您全天都要对孩子负责。育儿的作用包括为孩子提供非常实际的帮助。这可以包括语言培训,讲故事,喂养和更换尿布。 (来源清单:职业介绍所,如何成为一名儿童保育员,第1页,https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/barnskotare-11057)。学前教育应为终身学习奠定基础。对所有孩子来说,它应该是有趣,安全和有教育意义的。教育应基于对儿童及其需求的整体看法,而照料,发展和学习是一个整体。通过与家庭合作,学前班将促进儿童成长为活跃,有创造力,能干和负责任的人们和社会成员。教育包括教学。教学涉及以课程目标为出发点和方向来激励和挑战儿童,并着重于儿童的发展和学习。随着儿童的成长和学习的进行,教学应基于计划或自发的内容。幼儿教师应负责教学的教学内容以及促进儿童成长和学习的目标。因此,学龄前教师在工作组的共同教育中负有特殊责任。在教学中,其他人也参加了保姆等工作组,以促进儿童的发展和学习。学前班应该是一个活跃的社会社区,既要提供安全感又要学习。孩子们根据他们的经验和思维方式创造上下文和意义。因此,在学龄前儿童中,他们应该尊重自己的人以及他们如何思考和理解周围的环境。学前班的每个人都应给每个孩子提供发展自信心和自信心的条件。他们应该鼓励孩子们的好奇心,创造力和兴趣。还应尊重儿童的人身安全和人身安全权。对于日常护理和文件记录问题尤其如此。应当以促进儿童成长,健康和福祉的方式计划和实施学前教育。学前班应给孩子们一个良好的环境,并使其均衡的日常节奏,休息和活动,以适应他们的需要和住院时间。所有儿童都应该能够进入环境,并激发他们互动和探索外部世界,并支持儿童的发展,学习,游戏和交流。学龄前环境应使所有儿童在不同的环境中活动。许多选择为儿童提供了更多扩展玩具和活动选择的机会。重要的是,每个在学龄前工作的人都应该给孩子们(不论性别)机会,以扩大他们的经验并结识他们。学前环境应激发和挑战儿童,以发展他们的能力和兴趣,而不受性别定型观念的限制。学前班应该与家庭合作,使孩子有机会根据自己的条件发展。学前班应阐明对儿童及其监护人的教育目标。这是他们影响和理解学前任务能力的前提。重要的是,工作团队中的每个人都有能力理解并与孩子互动,并与家人建立信任关系,以使孩子的学前时间变得积极。 (来源清单:国家教育局,学前班课程,第1页:a。Https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-preschool)。学龄前儿童的手卫生:更换尿布并留在户外时要洗手(员工和儿童),并使用洗手液和纸巾,以免将珠宝戴在手上。用水冲洗双手,拿肥皂并用肥皂洗净所有手指约15秒钟。冲洗肥皂。用纸彻底擦干手。您的手应该完全干燥!接触体液(例如皮带,呕吐物,尿液和血液)后,请擦手。对于皮肤明显干燥的马桶:帮助儿童洗手并在必要时让儿童扔-使用一次性手套(来源清单:Sara Eweson和Stina Zegarra Willquist,基本护理和护理,第145-157页)学前班的卫生习惯,第1页:https://plus.rjl.se/info_files/infosida39273/Hygien_i_forskolan_hygienombud_20171208.pdf)  学龄前儿童负责创造一个可获取,公平的教育,其中护理,发展和学习是一个整体。儿童健康是消除每个孩子学习和发展障碍的重要组成部分。在儿童和学生健康部门,学前心理学家,演讲和特殊教育工作者尽早工作并指导学前班。这项工作的目的是与教师合作,以儿童的能力,动机和资源为重点,建立解决方案。儿童和学生健康部门代表客户工作,并在与需要特殊支持的儿童一起工作时为公司的质量保证做出贡献。 (来源清单:西格蒂纳市,学龄前儿童健康,第1页:a。幼儿保育非常重要。为了确保当今看护人的能力,将来在招募更多需求时,雇主必须确保该职业变得更具吸引力。必须通过长期就业和更好的条件来奖励专业知识。保护工作成为梦想中的工作,但是解决方案就在那里。 (来源清单:市政,育儿-未来的梦想工作?

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)